Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   
  1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Kontrahent -  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna dokonująca zamówienia w celu dalszej odsprzedaży produktów w kanale dystrybucji.
  6. Klient – Kontrahent, Konsument
  7. Moje Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień
  8. Login  (Login Klienta) – ciąg znaków alfanumerycznych ( adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  11. Sklep Internetowy JAGUL ( Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jagul.eu , za  pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty)
  12. Strona – Usługodawca i Klient.
  13. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.
  14. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
  15. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z Towarem  (np. haftowanie, grawerowanie).
  16. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym JAGUL.
  17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą mailową)
  18. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
  19. Usługodawca –  WS Trade Sławomir Wic prowadzący działalność gospodarczą; podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9441101048, REGON 351063520; z siedzibą przy ulicy Niskiej 16 w Katowicach.
  20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą mailową, określające rodzaj i liczbę Produktu.

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość , a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego JAGUL oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Sklep Internetowy JAGUL  prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym JAGUL i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz
  2. udzielanie Klientom informacji o Produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.jagul.eu  .Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego JAGUL możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta. Szczegóły nt wykorzystywania plików typu Cookie zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.
 7. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JAGUL , w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Informacja o cenie podawana na stronie www.jagul.eu  ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
   

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JAGUL.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Internetowego  może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego .
 4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego JAGUL następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego JAGUL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i podczas dokonywania zakupów.
 10. Usługodawca prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną dla Konsumentów, gdzie podane ceny są cenami brutto oraz sprzedaż dla Odbiorców Hurtowych/Kontrahentów możliwą jedynie po zakończonym procesie rejestracji i autoryzacji Kontrahenta oraz otrzymaniu dostępu do panelu hurtowego. Zasady współpracy są ustalane indywidualnie .Ceny  dla Kontrahentów uwzględniają rabaty i  są cenami netto.
 11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień ,jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego JAGUL  lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
  4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V niniejszego Regulaminu.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego JAGUL na podstawie postanowień art. III ust. 11 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może Zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy JAGUL należy wejść na stronę internetową www.jagul.eu , a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym JAGUL i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient –otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
  1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
  2. e-mail o tytule „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia  Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwy kontakt z Klientem , Zamówienie może zostać anulowane.
 5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
 6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.  
 7. W przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep płatności realizowane są gotówką przy odbiorze dostawy, gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
 8. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a wysyłka następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wymagalnej płatności.
 9. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie dwudziestu jeden (21) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
 10. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską , przesyłką pocztową lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu lub Towar może zostać odebrany osobiście przez  Klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia.
 11. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Produkt : W magazynie – wysyłka następuje do 2 dni roboczych, 7 -14 dni , Chwilowo niedostępny – nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić terminu dostępności produktu.  Zamówienia Odbiorców Hurtowych/Kontrahentów kompletowane są i realizowane maksymalnie do 14 dni, zwykle wysyłka następuje do 3 dni roboczych, jeśli Usługodawca nie jest w stanie skompletować zamówienia w wyznaczonym terminie – kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym i w drodze porozumienia ustalają szczegóły realizacji i  dostawy. Przy zamówieniach indywidualnych  - termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem. Przy zamówieniach z dodatkową usługą termin automatycznie wydłuża się o 5 dni roboczych, jeśli produkt jest w magazynie to realizacja następuje do 7 dni. Realizacja zamówień poza granice Polski ustalana jest indywidualnie.
 12. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
 13. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 14. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że  zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację  Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia , Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 15. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 16. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu na terenie Polski, lub odebrane w siedzibie Usługodawcy.
 17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie wraz z nr konta bankowego na które Sklep ma zwrócić zapłatę tj kwotę za produkt oraz kwotę najtańszej istniejacej w sklepie wysyłki towaru do Klienta, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 Regulaminu (Zamówienie). Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: WS TRADE. Sklep Internetowy, ul. Niska 16 , 40+678 Katowice
 2. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
 3. Wskazane w art. V ust 1 powyżej prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zarobkową, więc nie podlegają mu Klienci Kontrahenci.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu    .
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Towar wraz z dowodem zakupu powinien być zwrócony na adres: WS TRADE  Sklep Internetowy, ul. Niska 16, 40-678 Katowice.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. V ust. 1 powyżej,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 

VI. Niezgodność Towaru z umową.

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta  za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Wszystkie produkty sprzedawane przez Usługodawcę posiadają gwarancję producenta/importera lub dystrybutora działającą na terenie kraju. Warunki gwarancji są zamieszczone na stronach WWW producentów. Produkty marki Jagul objęte są 3 letnią gwarancją – warunki zamieszczone na stronie www.jagul.eu
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres  WS TRADE  Sklep Internetowy, ul. Niska 16, 40-678  Katowice Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji i oczekiwań co do sposobu realizacji zobowiązań oraz  nr konta bankowego na które sklep ma zwrócić zapłatę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Podstawą do reklamacji nie może być wada, która została dokładnie przedstawiona w opisie produktu.
 5. Wzór formularza reklamacyjnego został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
 6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego

 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep JAGUL.eu dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poprawnego działania swojej witryny, zobowiązuje się do usuwania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu, które zgłoszone zostaną przez Klientów. Klient, który stwierdzi istniejący fakt nieprawidłowego działania sklepu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep JAGUL.eu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 40-678 Katowice ul. Niska 16, mailowo pod adres sklep@jagul.eu  lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sklep JAGUL.eu  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

IX. Spory.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

X. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2013 roku.

Pobierz Regulamin

 

WS TRADE Sławomir Wic © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.